Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Alii's After Kamehameha I

SUBJECT TITLE SOURCE
Alii's after Kamehameha I In the Presence of the Kamehamehas - Ka hohiona o na alo alii o na Kamehameha Hoku o Hawaii, Apr. 26, 1939
Alii's after Kamehameha I Loko maikai Lua Ole. (Brief biographies from Kamehameha I to IV.) Kuokoa, Jan. 9, 1864
Alii's after Kamehameha I Ka Make ana o ka mea kiekie, ke kamaaliiwahine Victoria Kamamalu (Death of Victoria Kamamalu) Kuokoa, June 2, 1866
Alii's after Kamehameha I Ke ola a me ka make ana iho nei o Victoria K. Kaahumanu (Biography and obituary) Kuokoa, 1866, June 9, 16, 30, Aug. 4, 18.
Alii's after Kamehameha I Huakai Hoolewa (Funeral for Kamamalu) Kuokoa, June 30, 1866
Alii's after Kamehameha I Na hana ma Iolani Hale no ka hoolewa ke Kama-alii wahine Victoria K. Kaahumanu. Kuokoa, July 7, 1866
Alii's after Kamehameha I Ka Hoolewa o ke kino kupapau o ka mea kiekie Victoria K. Kamamalu Kuokoa, July 14, 1866
Alii's after Kamehameha I Ka Hookipa Moi ana a ko Waimanalo. (Waimanalo welcomes the King Kalakaua) Ko Hawaii Ponoi, Apr. 22, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Moi Kalakaua ma Kapalakiko. (Kalakaua in San Francisco)  
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii ma Hawaii. Kuokoa, Nov. 14, 28, 1873. Dec. 1873.
Alii's after Kamehameha I Ka hoi ana mai o ke Keikialii. Kuokoa, Nov. 14, 1874
Alii's after Kamehameha I Ke Keiki Alii i Hanalei Kuokoa, Apr. 24, 1874
Alii's after Kamehameha I Mea Hauoli nui ia. (Birthday celebration of Kam. V) Kuokoa, Mar. 8, 1862
Alii's after Kamehameha I Mea Hauoli nui ia. (Birthday celebration of Kamehameha IV) Kuokoa, Mar. 8, 1862
Alii's after Kamehameha I Na Leta. (He oiaio anei ua kipaku ia kekahi alii koko kiekie o Hawaii) Aloha Aina, Sept. 7, 1901
Alii's after Kamehameha I Na Leta (Reply) Aloha Aina, Sept. 14, 1901
Alii's after Kamehameha I Na Leta (Reply) Aloha Aina, Sept. 21, 1901
Alii's after Kamehameha I Queen Emma's Visit to Waianae and other places of interest on Oahu. Ke Au Okoa, Oct. 17, 24, 1867
Alii's after Kamehameha I He Moolelo Hawaii - O Kaiakea ke kuhikuhi puuone ke kumu o ko Kamehameha Lanakila. Kuokoa, July 25, 1902
Alii's after Kamehameha I Kamehameha - Ka Na'i Aupuni. Ka Elele Poakolu, 1880, Oct. 6, 13, 20, Nov. 3, 10 , 24.
Alii's after Kamehameha I Ka Make ana o ka mea kiekie, ke kama aliiwahine Victoria Kamamalu. (Death of Victoria Kamamalu) Kuokoa, June 2, 1866
Alii's after Kamehameha I Ke Ola a me ka make ana iho nei o Victoria K. Kamamalu. (Biography and obituary) Kuokoa, 1866, June 9, 16, 30, Aug. 4, 18.
Alii's after Kamehameha I Huakai Hoolewa (Funeral of Kamamalu) June 30, 1866
Alii's after Kamehameha I Na hana ma Iolani Hale no ka hoolewa o ke Kama-alii wahine Victoria K. Kaahumanu  
Alii's after Kamehameha I Ka Hoolewa o ke kino kupapau o ka mea kiekie Victoria K. Kamamalu. July 7, 1866
Alii's after Kamehameha I Victoria K. Kamamalu Kuokoa, July 14, 1866
Alii's after Kamehameha I Ka Moiwahine Ema. Kuokoa, Nov. 4, 1865
Alii's after Kamehameha I Lunalilo ka Moi, Pauahi ke Alii Wahine ola ai na Mamo a ka i me ka Mahi. Aloha Aina, Sept. 5, 1919
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii ma Hawaii. Kuokoa, Nov. 14, 28. Dec. ?
Alii's after Kamehameha I Ka hoi ana mai o ke Keikialii. Kuokoa, Nov. 14, 1874
Alii's after Kamehameha I Ke Keiki Alii i Hanalei. Kuokoa, Apr. 24, 1874
Alii's after Kamehameha I He ui a he pahaohao keia. (Hoohalahala i ka inoa o Kawekiu Kaiulani) Ka Lahui Hawaii, Mar. 22, 1877
Alii's after Kamehameha I Kekahi hapa o ka huakai a ka Moi wahine Kapiolani. Ka Lahui Hawaii, Nov. 30, 1876
Alii's after Kamehameha I Huakai Hoolewa o ka Moiwahine Kapiolani. (Funeral of Queen Kapiolani to Maunaala. Lahui Hawaii, July 8, 1899
Alii's after Kamehameha I Kanikau Hou ka Lahui. Kapiolani, ua hala. Kuokoa, June 30, 1899
Alii's after Kamehameha I Huakai Hoolewa i ka Ilina Alii. Kuokoa, July 7, 1899
Alii's after Kamehameha I Queen Emma's visit to Waianae and other places of interest on Oahu. Au Okoa, Oct. 17, 24, 1867
Alii's after Kamehameha I Huakai Hoolewa o ka moi wahine Kapiolani. (Funeral of Kapiolani) Aloha Aina, July 3, 1899
Alii's after Kamehameha I Aia ma Kawaiahao. (Laying in state at Kawaiahao Church) Aloha Aina, June 29, 1899
Alii's after Kamehameha I Hookuu akea i na makaainana e ike i ke kino wailua. (Public allowed to see queen) Aloha Aina, June 27, 1899
Alii's after Kamehameha I Ua hala o Kapiolani. (Queen dies) Aloha Aina, June 26, 1899
Alii's after Kamehameha I Paa ka manouai a ka ua i ka lani. (Funeral of Kaiulani) Aloha Aina, Mar. 13, 1899
Alii's after Kamehameha I Ke kino wailua o ke alii opio. Aloha Aina, Mar. 7, 1899
Alii's after Kamehameha I Paa ka manowai a ka ua i ka ua i ka lani. (Funeral of Kaiulani) Aloha Aina, Mar. 13, 1899
Alii's after Kamehameha I Ke kino wailua o ke alii opio. Aloha Aina, Mar. 7, 1899
Alii's after Kamehameha I Mea Hauoli nui ia. (Birthday celebration of Kamehameha IV) Kuokoa, Mar. 8, 1862
Alii's after Kamehameha I Na Leta. (He oiaio anei ua kipaku ia kekahi alii loko kiekie o Hawaii) Aloha Aina, Sept. 7, 1901
Alii's after Kamehameha I Na Leta (Reply) Aloha Aina, Sept. 14, 1901
Alii's after Kamehameha I Na Leta (Reply) Aloha Aina, Sept. 21, 1901
Alii's after Kamehameha I O Naeole ka Mea Nana i hanai. (It was Naeole who reared Kamehameha) (An article supporting Kohala-nui's claim that it was Naeole who brought up Kamehameha) Kuokoa, Home Rula July 7, 1911
Alii's after Kamehameha I Story of Kamehameha I (a continued story) Kuokoa Home Rula, Sept. 1, 1911
Alii's after Kamehameha I Lokomaikai Lua Ole. (Brief biographies from Kamehameha I to IV) Kuokoa, Jan. 9, 1864
Alii's after Kamehameha I Ka make ana o ke Lii, ka Moiwahine kane make Hakaleleponi Kalama Kapakuhaili. (With short biography) Kuokoa, Sept. 24, 1870
Alii's after Kamehameha I Kauai (Queen Emma in Lawai) Kuokoa, Jan. 7, 1871
Alii's after Kamehameha I Aloha Alii, aloha Lahui. (Death of Kamehemeha - The change of the Real meaning of Aloha - The change that has come over the land - The decrease of the native population) Ke Au Okoa, 1870, Mar. 31, Apr. 14, 21,28, May 5.
Alii's after Kamehameha I Ka hiki ana o kalani (Kalakaua) i Koolauloa. Kuokoa, May 2, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma Hana. Kuokoa, Sept. 12, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka La Hanau o ka Moi & Ahaaina la hanau o ka Moi. (Birthday Celebration of King Kamehameha V) Ke Au Okoa, Dec. 23, 1869
Alii's after Kamehameha I Wedding of Kamehameha IV and Queen Emma. Ka Hoku Loa, July 2, 1856
Alii's after Kamehameha I Na Hoohiluhilu ana o ke Kapitala o Honolulu no ka hoi ana mai o ka moi Kalakaua ma ka hora 11:30 o ka po o ka la 146 Aperila 1870. (Festivities held in Honolulu to receive the king on his return) Ko Hawaii Ponoi, Apr. 15, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai ike makaainana a ka moi ka lani Kalakaua no ka Mokupuni o Kauai. Kuokoa, Mar. 28, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai a kalani Kalakaua (Hawaii) Kuokoa, Apr. 11, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii (Maui) Kuokoa, Apr. 18, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai o ka Moi Kalakaua i Kauai. (Kalakaua's visit to Kauai) Ka Nu Hou Hawaii, Mar. 24, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai a ka Moi. Ka Nu Hou Hawaii, Apr. 14, 1874
Alii's after Kamehameha I The Royal Visit to Windward Ka Nu Hou Hawaii, Apr. 14, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai a ka Moi. Ka Nu Hou Hawaii, Apr. 21, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Hoolewa ia ana o ke kino kupapau o Lunalilo. Kuokoa, Mar. 7, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Moi Kalakaua ma Kapalakiko. (Kalakaua in San Francisco) Ko Hawaii Paeaina, 1881 Feb. 26, Mar. 5.
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma Iapana. (The King in Japan) Ko Hawaii Paeaina, 1881 Apr. 23, 30, May 7
Alii's after Kamehameha I Ka Moi Kalakaua ma Siama Ko Hawaii Paeaina, July 16, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma ke Kai Ula Ko Hawaii Paeaina, Aug. 27, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Moi Kalakaua ma Ladana Ko Hawaii Paeaina, Sept. 3, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Moi Kalakaua ma Berelina Ko Hawaii Paeaina, Sept. 10, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Hoohiki ana i ka home o kalani Kalakaua. (His return to Hawaii) Ko Hawaii Paeaina, Nov. 5, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Moi o Hawaii (Kalakaua's Travels to S.F. in 1874) Ka Lahui Hawaii, Jan. 1, 1875 (?)
Alii's after Kamehameha I Ka Moi Kalakaua ma Amerika (King Kalakaua in America) Ka Lahui Hawaii, Jan. 7, 14, 21, 1875
Alii's after Kamehameha I Ka haiolelo a ka Moi (The King's speech) Ka Lahui Hawaii, June 17, 1875
Alii's after Kamehameha I Ke kuikahi pana'i like. (Reciprocity Treaty) Ka Lahui Hawaii, Feb. 4, 1875
Alii's after Kamehameha I Ikea ka Moi ma Hookena, Kona Hema, Hawaii. Ko Hawaii Paeaina, Jan. 7, 1882
Alii's after Kamehameha I Ka hoohiwahiwa a ka Apana o Kona Akau, Hawaii ia Kalani Kaapuni honua. Ko Hawaii Paeaina, Jan. 14, 1882
Alii's after Kamehameha I Party given for Duke of Edinburgh by the King at Iolani Palace. Ke Au Okoa, Aug. 5, 1869
Alii's after Kamehameha I Dance and feast for Edinburgh. Ke Au Okoa, July 29, 1869
Alii's after Kamehameha I Mele composed for Edinburgh in Hawaiian. Ke Au Okoa, Sept. 16, 1869
Alii's after Kamehameha I Make ka Moi Kalakaua. Kuokoa, Jan. 31, 1891
Alii's after Kamehameha I Ha Mau Hoike hou no ke Alii ka Moi Kuokoa, Feb. 7, 1891
Alii's after Kamehameha I Na Pihe Kumakena Kuokoa, Feb. 7, 1891
Alii's after Kamehameha I Moe i ka Maha Kuokoa, Feb. 21, 1891
Alii's after Kamehameha I ka Jubile La Hanau (Kalakaua's) Kuokoa, Nov. 20, 27, Dec. 4, 1886
Alii's after Kamehameha I Lunalilo i hala - He manao iini no Kona puuwai alii no Hawaii. Ka Lahui Hawaii, May 17, 1877
Alii's after Kamehameha I Funeral of Kamehameha IV. Kuokoa, 1864 Jan. 30, Feb. 6
Alii's after Kamehameha I Biography of Kamehameha III. Ka Elele, May 17, 1855
Alii's after Kamehameha I Ka Hana ino ana o Poki ia Kaahumanu. (How Boki mistreated Kaahumanu) Ka Elele, June 17, 1847
Alii's after Kamehameha I The Favorite Drinking Glasses of Kamehameha III. Ke Au Hou, July 6, 1910
Alii's after Kamehameha I Death notice of A. Paki and a bit of Biography. Ka Elele, June 16, 1855
Alii's after Kamehameha I Kanaenae aloha no ka Imi-haku. (Story of Boki's rebellion) Kuokoa, Jan. 2, 1869
Alii's after Kamehameha I Kanaenae aloha no ka mea i make. (Chiefs and their doings during Kaahumanu's regency) Kuokoa, 1869 Jan. 16, 30.
Alii's after Kamehameha I Ka Haiolelo a A.M. Kahalewai no ka la hanau o ka Moi. (A. M. Kahalewai's speech on the birthday of the King Kamehameha V - with short biography) ?
Alii's after Kamehameha I Ke Make o Kekauluohi ke kuhina nui. Ka Elele Hawaii, June 19, 1845
Alii's after Kamehameha I Ka Hoike a Kekuanaoa no ka Ahaaina a ka Moi Julai 31, 1847. (A description by Kekuanaoa of the feast given in honor of the king in July 31, 1847) Ka Elele, Aug. 7, 1847
Alii's after Kamehameha I A short story of Kamehameha I. Ke Au Hou, Nov. 1, 1911
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai a ka Moi (Kalakaua) i Kauai. (Description of his visit to Kauai) Ko Hawaii Ponoi, Mar. 25, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii (His visit to Maui) Ko Hawaii Ponoi, Apr. 8, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii (From Maui to Hawaii) Ko Hawaii Ponoi, Apr. 15, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii (In Hawaii) Ko Hawaii Ponoi, Apr. 22, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii (Oahu & Hawaii) Ko Hawaii Ponoi, Apr. 29, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii (Oahu & Hawaii) Ko Hawaii Ponoi, May 6, 1874
Alii's after Kamehameha I Death notice of Kunuiakea. Aloha Aina, Mar. 14, 1903
Alii's after Kamehameha I Buke Moolelo Hawaii i hakuia e ka Moiwahine Liliuokalani ma Wasinetona. (Hawaii's Story written by Liliuokalani in Washington) Aloha Aina, 1898 Apr. 1, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 27, Aug. 9, Dec. 14, 24
Alii's after Kamehameha I I Moi no ko Hawaii paeaina, David Kalakaua. Kuokoa, Feb. 7, 1897
Alii's after Kamehameha I Ua Make ke Alii, Eola ke Alii. (The King is dead, long live the King) Death of Lunalilo. Ka Nuhou Hawaii, Feb. 10, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Hoolewa ia ana o ke kino kupapau o ka Moi Lunalilo (King Lunalilo's funeral) Ka Nuhou Hawaii, Mar. 3, 1874
Alii's after Kamehameha I Death of Kamehameha IV Kuokoa, Dec. 5, 1863
Alii's after Kamehameha I Kamehameha V proclaimed King Kuokoa, Dec. 5, 1863
Alii's after Kamehameha I Na Anoi (Kamehameha's fishing and crooked trading) Kuokoa, Jan. 31, 1874
Alii's after Kamehameha I No ke Ao Alii, Letter from Kamehameha V to the Hulumanu. Kuokoa, Jan. 16, 1874
Alii's after Kamehameha I He Mau Leka Kahiko. Letters Kamehameha I and Vancouver Kuokoa, Jan. 9, 1864
Alii's after Kamehameha I Na Papa Alii Kiekie (Chiefs of hig rank) Ka Nuhou Hawaii, Nov. 25, 1873
Alii's after Kamehameha I Kamehameha I Ka Na'i Aupuni, 1905 Nov. 27, 28, 29, 30, Dec. 2, 4, 5, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 1906 Jan. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Straight on to May 31, incomplete.
Alii's after Kamehameha I He wahi moolelo Hoakaka no Kapiolani. (Biography of Kapiolani) Ka Elele Hawaii, 1845, Apr. 1, May 6, June 3.
Alii's after Kamehameha I Ka moolelo i ke au ia Kamehameha elima. Kuokoa, Aug. 22, 1874
Alii's after Kamehameha I Na hoomanao ana no Kamehameha V. (He Moi Wiwo ole, he mo'i naauao) (Short Biography) Kuokoa, Dec. 12, 19, 26, 1902. Jan. 16, 1903.
Alii's after Kamehameha I Haalele mai ke Keikialii Jonah Kuhio Kalanianaole i keia ola Ana. (Death of Kuhio Kalanianaole) Kuokoa, Jan. 13, 1922
Alii's after Kamehameha I Hoomoe ia ke kino o ke Alii Kalanianaole ma Maunaala. Kuokoa, Jan. 20, 1922
Alii's after Kamehameha I Make ke Keikialii D. Kawananakoa. Kuokoa, June 5, 1908
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai hoolewa o ke Keikialii Kawananakoa. Kuokoa, June 19, 1908
Alii's after Kamehameha I Moe Kaoo i ka Huakai Hoolewa. Kuokoa, June 26, 1908
Alii's after Kamehameha I Ka Make ana o ka mea Kiekie, Ke Alii Ruta Keelikolani Ko Hawaii Paeaina, June 2, 1883
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai Aku Nei a ka Moiwahine Kaleleonalani i Maui. Ko Hawaii Paeaina, Dec. 17, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai Alii ma Waimea, Hawaii. Ko Hawaii Paeaina, Dec. 24, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Moiwahine Emo Kaleleonalani. Ko Hawaii Paeaina, Aug. 12, 1882
Alii's after Kamehameha I Kuu e ka Luhi, Kalakaua. Na Hoohanohano Hope. (Last rites for Kalakaua) Ko Hawaii Paeaina, Feb. 21, 1891
Alii's after Kamehameha I Ka Hookipa Moi ana a ko Waimanalo. (Waimanalo welcomes the King Kalakaua) Ko Hawai Ponoi, Apr. 22, 1874
Alii's after Kamehameha I Queen Emma returns from Kauai. Ke Au Okoa, May 4, 1871
Alii's after Kamehameha I Queen Emma leaves Hawaii on British Man-of-war Clio. Ke Au Okoa, May 8, 1865
Alii's after Kamehameha I Queen Emma in Liverpool. Ke Au Okoa, Jan. 8, 1866
Alii's after Kamehameha I Queen Emma in Paris. Ke Au Okoa, Feb. 19, 1866
Alii's after Kamehameha I Ua hala! ua nalo! ka mo'i wahine kanemake Kapiolani. (Death of Kapiolani) Ka Loea Kalaiaina, July 1, 1899
Alii's after Kamehameha I He Lani Mahiai (Emma). Kuokoa, Jan. 17, 1880
Alii's after Kamehameha I Ua Hala! Ua Nalo! Ua Maha! o Dowager Emma Kaleleonalani. Kuokoa, May 2, 1885
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai Hoolewa o ka Moiwahine Emma Kaleleonalani. Kuokoa, May 23, 1885
Alii's after Kamehameha I Ke Kamaliiwahine Kaiulani (Return of Kaiulani from England) Kuokoa, Nov. 12, 1897
Alii's after Kamehameha I Ka Minamina, ka Minamina, o ka wohi alii ua hala. Kuokoa, Mar. 10, 1899
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai Hoolewa Alii. Kuokoa, Mar. 17, 1899
Alii's after Kamehameha I Ka Make Ana o ka Mea Kiekie. (Death of John O. Dominis) Kuokoa, Aug. 29, 1891
Alii's after Kamehameha I Ka Hoolewa ia ana o ke kani keikialii. Kuokoa, Sept. 12, 1891
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai a ke Alii ka Moiwahine Liliuokalani i ka panalaau o Kalawao. Kuokoa, 1891, May 2, 9
Alii's after Kamehameha I Moiwahine Liliuokalani ma Hawaii. Kuokoa, 1891, May 16, 23
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii ma Kauai. Kuokoa, July 25, 1891
Alii's after Kamehameha I Apo Aloha ia o Kalani me ka Mailani nui. Kuokoa, Aug. 22, 1891
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii. Kuokoa, Aug. 29, 1891
Alii's after Kamehameha I Ke Kino Lepo o ka Moi Lunalilo. Ka Lahui Hawaii, Nov. 11, 1875
Alii's after Kamehameha I Lunalilo (Removal from Mauna Ala to Kawaiahao. Describes the thunder storm that attended it) Ka Lahui Hawaii, Nov. 26, 1875
Alii's after Kamehameha I Ka Manele ia ana o ke kino o ka lani, Lunalilo. Ka Lahui Hawaii, Dec. 9, 1875
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai a na lani alii ma Kauai nei. (Kawaihau) Ka Lahui Hawaii, Aug. 16, 1877
Alii's after Kamehameha I Ka Aina o Kawaihae (Kamehameha I and Keoua.) Hoku o Hawaii, Oct. 28, 1920. Feb. 10, 1921.
Alii's after Kamehameha I Ka huakai alii a kalani Moi Davida Kalakaua Ma ka hono a Piilani. Ka Lahui Hawaii, Jan. 23, 30, 1876
Alii's after Kamehameha I W.P. Leleiohoku ask that all the Hawaii people in Honoluu be sent home. Ka Elele, Sept. 24, 1846
Alii's after Kamehameha I Ka Hoku iwaena o ke anuenue, Victoria Kaiulani, ua hala! ua nalo! (Death of Kaiulani) Ka Loea Kalaiaina, Mar. 11, 1899
Alii's after Kamehameha I Dirge for Victoria Kawekiu Kaiulani. Ka Loea Kalaiaina, Mar. 25, 1899
Alii's after Kamehameha I I ka Mea Hanohano A.S. Cleghorn (A Consolation) Ka Loea Kalaiaina, Apr. 1, 1899
Alii's after Kamehameha I Palapala ku e a ka Moiwahine Liliuokalani. Ka Malamalama, Jan. 17, 1898
Alii's after Kamehameha I Na Alii o Hawaii i Hana i Makia no Lakou e ku Nei i keia ao. (Hawaiian Chiefs who made Living Monuments for themselves) Ka Loea Kalaiaina, July 9, 1898
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai kaapuni Honua a ka moi. (The King Kalakaua's trip around the world) Ka Elele Poakolu, Mar. 2, 1881
Alii's after Kamehameha I Mai ke Alii ka Moi Mai. Ka Elele Poakolu, July 13, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Leta Moi. (About his visit to Europe) Ka Elele Poakolu, Aug. 17, 1881
Alii's after Kamehameha I Ke Alii Kiaaina Kekaulike ma Hawaii. (Governor Kekaulike in Hawaii) Ka Elele Lahui, Dec. 1, 1880
Alii's after Kamehameha I Na ke Akuai hoonoho i ka Mo'i (Successor of Kamehameha V selected) ?
Alii's after Kamehameha I Untitled (Story of Kekuanaoa's wives and family) Kuokoa, Dec. 5, 1868
Alii's after Kamehameha I Ka La Hanau o Ke Alii Kiekie, Pauahi Bishop. (With biography) Kuokoa, Dec. 20, 1901
Alii's after Kamehameha I Na Mea Hou o Lihue Kauai. (Kalakau's birthday) Kuokoa, Dec. 5, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai Kaapuni a ke Keikialii Leleiohoku. Kuokoa, Sept. 5, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka nee ana a ka huakai a ke Keikialii. Kuokoa, 1874, Sept. 12, 26
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii Kuokoa, Oct. 3, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii ma Hawaii Kuokoa, Oct. 24, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii Kuokoa, Oct. 31, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka ike ana o ko Laupahoehoe poe i ke Keikialii Kuokoa, Nov. 7, 1874
Alii's after Kamehameha I I Hale Alii no ka Moi. Kuokoa, May 30, 1874
Alii's after Kamehameha I La Hanau o ka Moi ma Honolulu. Kuokoa, Nov. 21, 1874
Alii's after Kamehameha I No ka huakai hele a ka Moi i Amerika. Kuokoa, Oct. 3, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Malihini Alii Kuokoa, Jan. 2, 1875
Alii's after Kamehameha I Ke Alii ka Moi Kalakaua. Kuokoa, 1875, Jan. 2, 16, 23, 30. Feb. 6,13.
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma Bosetona Kuokoa, Feb. 20, 1875
Alii's after Kamehameha I Ka Hoi ana mai o ke Alii Kalakaua Kuokoa, Feb. 20, 1875
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma Kona Akau. Ko Hawaii Paeaina, Jan. 15, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka hoolewa nui ia ana o ke alii ka mea i aloha ia J.W. Kupakee (Funeral of (Kau's) beloved chief J.W. Kupakee) Ko Hawaii Ponoi, Dec. 31, 1873
Alii's after Kamehameha I Kanikau Hou o Hawaii. Ua Pio! Ua Pouli. (Death of Likelike) Kuokoa, Feb. 5, 1885
Alii's after Kamehameha I He Moolelo no Keopuolani. Kuokoa, Feb. 27, 1881
Alii's after Kamehameha I Kamehameha I, Ka Na'i Aupuni. Kuokoa, June 11, 1881
Alii's after Kamehameha I He Moolelo no Kalanimoku. Kuokoa, Apr. 10, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Moolelo o Kaahumanu. Kuokoa, Dec. 25, 1880. Jan. 1, 1881 to Jan. 15, 1881 ended
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma Hookena. Kuokoa, Jan. 1, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Moiwahine ma Hana. Kuokoa, Dec. 9, 1876
Alii's after Kamehameha I No na'lii Hawaii nei (Chiefs living in the city and in the country) Ka Nuhou Hawaii, Nov. 18, 1874
Alii's after Kamehameha I He Poe Alii no koe (There are still some chiefs among us) Ka Nuhou Hawaii, Dec. 16, 1873
Alii's after Kamehameha I Ko Kamehameha leo hope loa ma keia ao. (Kamehameha's last words) Hawaii Holomua, Apr. 22, 1893
Alii's after Kamehameha I Ka Make ana o J. Piikoi. (Death notice and biography of J. Piikoi) Ka Hae Hawaii, May 4, 1859
Alii's after Kamehameha I Moolelo no ka mea Kiekie Keoni Ana. (Biography of John Young) II Ka Hae Hawaii, Sept. 2, 1857


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents