Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Alii's Before Kamehameha I

SUBJECT TITLE SOURCE
Alii's before Kamehameha I He Wahi Moolelo no Kaohele. (Story of Kaohele the runner) Ka Elele Poakolu, Feb.9, 1881 - translated
Alii's before Kamehameha I Ka wa rama ole o Hawaii nei. (Our chiefs were strong men then) Kuokoa, Feb. 14, 1874
Alii's before Kamehameha I Moolelo o Uni - kona ana me kona pokeo ana. Ke Au Okoa, May 22, 1865 - one chap. copied
Alii's before Kamehameha I He Moolelo i Aloha hui ia no Kualii, kekahi o na alii kaulana o Oahu nei i ka wa kahiko. (Story of the beloved Kualii, one of the noted chiefs of old in Oahu.) Ke Au Okoa, June 26, 1865
Alii's before Kamehameha I He Moolelo no Umi. Kuokoa, Jan. 25 to Apr. 26, 1862
Alii's before Kamehameha I Na Alii Hope Loa o Maui nei. Kuokoa, June 20, 1863
Alii's before Kamehameha I He Moolelo no Umi. Kuokoa, June 1, 1865
Alii's before Kamehameha I Moolelo no Umi, kekahi alii o ko Hawaii nei Paeaina, Hanauia ma Kealaaha, Hamakua, Hawaii. Kuokoa, 1925, Mar. 26, Apr. 9, 30
Alii's before Kamehameha I He kanaka Mama i ka holo. (Molokai's fastest runner, Kaohele) Ka Hae Hawaii, Apr. 8, 1857

Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents