Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


False Kahunas

SUBJECT TITLE SOURCE
False Kahunas Ka Lawe ia ana o Kaona ma (Trial of a man who professed to be a prophet) Ke Au Okoa, Apr. 16, 1869
False Kahunas No Kaona ma June 10, 1869
False Kahunas Kahuna hoopunipuni i hoohalike ia me ka hekili. Kuokoa, July 4, 1863
False Kahunas Kahuna hoopunipuni Nov. 28, 1863
False Kahunas Kahuna lapaau hoopunipuni July 18, 1863
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni Kuokoa, Mar. 28, 1863
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni Kuokoa, Apr. 18, 1863
False Kahunas Wahine Hoopunipuni Kuokoa, Apr. 18, 1863
False Kahunas Kahuna Lapaau Hoopunipuni Kuokoa, May 9, 1863
False Kahunas He poe hoonohonoho akua Kuokoa, June 13, 1863
False Kahunas Kahuna Wahahee Kuokoa, Dec. 27, 1862
False Kahunas Pau ole ka apa o Hawaii la Feb. 16, 1865
False Kahunas Kahuna hoopunipuni Apr. 6, 1865
False Kahunas Mai haawi i ka po'e ma'i kahuna hoopunipuni June 8, 1865
False Kahunas Kahuna hoopunipuni Apr. 16, 1864
False Kahunas Kekahi o na hana o ka wa kahiki a na kahuna Hawaii, he hana oiaio anei ia. (Sorcery) Kuokoa, Apr. 9, 1864
False Kahunas Kahuna wahine hoomanamana Kuokoa, May 21, 1864
False Kahunas Ka Wanana ku i ka wahahee Kuokoa, June 25, 1864
False Kahunas Kahuna hoom anamaua ma Wailupe Kuokoa, June 9, 1864
False Kahunas Hoomanamana Sept. 10, 1864
False Kahunas Kahuna hoonohonoho akua Oct. 29, 1864
False Kahunas Ka hana hoopunipuni a kekahi kahuna Hawaii e noho ana ma Honouliuli, Ewa-kea Nov. 19, 1864
False Kahunas Mau Kahuna Wahine Hoopunipuni, ma S. Kona. Ka Lahui Hawaii, Jan. 11, 1877
False Kahunas Na anoai o ka lai a ehu. (Three women died of Kalaipahoa sorcery) Aloha Aina, Mar. 29, 1899
False Kahunas O Hilea me kona Akaua hoomanamana. Ka Lahui Hawaii, Feb. 4, 1875
False Kahunas Ke Kapuahi kuni. Ka Lahui Hawaii, Sept. 16, 1875
False Kahunas Puolo Hoomanamana Aloha Aina (weekly), June 2, 1894
False Kahunas Na mea hou o ka paia ala o Puna (sorcery) Ka Lahui Hawaii, Nov. 9, 1876
False Kahunas Puolo Kupaianaha (Sorcery) Ka Lahui Hawaii, Mar. 23, 1876
False Kahunas Kahuna hoopunipuni. Ke Au Okoa, May 15, 1865
False Kahunas Pau ole ka hana kahiko. (The old doings is not all done away with False Kahuna) Ke Au Okoa, Dec. 24, 1866
False Kahunas Ke Kahuna Hoopunipuni. (A False Kahuna) Ke Au Okoa, Feb. 4, 1867
False Kahunas Sorcery at Waianae & Wailupe. Ka Elele, Oct. 21, 1846
False Kahunas Maloo na iwi o Hua i ka la (Puolo Sorcery) Ke Au Okoa, Aug. 10, 1871
False Kahunas Pau Ole ka wa kahiko Ke Au Okoa, Aug. 3, 1871
False Kahunas Kolekole ka imu a ka mahiai. Ke Au Okoa, Apr. 29, 1869
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni. (Hana Aloha Sorcery) Kuokoa, Apr. 16, 1864
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni Kuokoa, June 15, 1865
False Kahunas Kahuna Hawaii kolohe ma na Pali-Koolau Oct. 6, 1866
False Kahunas Pau ole ka naaupo o ka Hawaii. Oct. 13, 1866
False Kahunas Kahuna anaana a kuni hoi. Oct. 20, 1866
False Kahunas Kahuna lapaau hoopunipuni. Nov. 17, 1866
False Kahunas Pauole ka mea kahiko. Feb. 2, 1867
False Kahunas No ka Awa. (The evil of sorcery and use of awa) Kuokoa, Jan. 12, 1867
False Kahunas He wahine hoomanamana, o Laka ke Akua. Kuokoa, Nov. 13, 1875
False Kahunas He wahine akua hoopunipuni. Kuokoa, Nov. 13, 1875
False Kahunas He Kahuna Hoopunipuni Kuokoa, June 2, 1883
False Kahunas Pau ole ka hoopunipuni Kuokoa, Dec. 13, 1884
False Kahunas No ka la'i o Lele (False Kahuna) Kuokoa, Feb. 12, 1876
False Kahunas Pau ole kuhihewa o ka Hawaii Kuokoa, July 1, 1876
False Kahunas Mau kahuna lapaau hoomanamana. Kuokoa, Nov. 4, 1876
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni. Kuokoa, Feb. 23, 1879
False Kahunas Mau Kahuna Lapaau Hawaii. (False kahunas in Kau) Kuokoa, June 26, 1875
False Kahunas Na Leta. Mai puni i kahuna i hoopunipuni. Kuokoa, Jan. 21, 1893
False Kahunas Ka Moolelo o na hana kipi a ke kaula wahahee, J. Kaona. Kuokoa, Nov. 21, 1868
False Kahunas Heaha ka waiwai o ka huolelo Hoopi'opi'o a me Pahi'uhi'u? Ua like anei laua me ka Anaana? (What is the definition of Hoopiopio & Pahi'uhi'u? Are they the same?) Kuokoa, Oct. 8, 1871
False Kahunas Na Kahuna Hawaii Hoopunipuni. Kuokoa, Mar. 30, 1867
False Kahunas Ka Hana a ka Uhane Hoopunipuni. Kuokoa, Apr. 4, 1868


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents