Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Fish

SUBJECT TITLE SOURCE
Fish He mau Kuhikuhi no ka Lawaia ana. (copied and translated for Dr. Handy) Kuokoa, 1902, Feb. 28, Mar. 7, 14, 21, 28, Apr. 4, 18, May 2, 16, 23, 30, June 20, 27, July 4
Fish List of Native Fishes. - copied Ke Au Hou, June 15, 1910
Fish Ka Inoa o na i'a a kakou e ai nei. (The names of edible fishes) Ka Lahui Hawaii, Aug. 10, 26, 1899
Fish Kalai waa ana a me kona mau ano (About canoe building) Kuokoa, 1922, Oct. 26, Nov. 16, 23, Dec. 7, 14, 21. Kuokoa, 1923, Jan. 11, 18, Feb. 1, 8, 15.
Fish Na upena Lawai'a ka wa kahiko a me ka lakou hana pakahi. Kuokoa, 1923, Feb. 22, Mar. 1, 8, 22, 29, Apr. 5. Kuokoa, 1923, May 17, 24, June 14, 21.
Fish Mau Hunahuna Hoonanea (Interesting Bits) on plants, fish, bird catching. Kuokoa, Sept. 7, 1922
Fish Lawai'a mahiai a me Kalepa, Hookahi no ia Kino. Kuokoa, 1925, Apr. 30, May 21, 28, July 2, Sept. 3
Fish Ka Amaama o Kaihuopalaai - The mullet of Kaihuopalaai.  
Fish Ke Awawa o Palolo - Palolo Valley (Legend of the coming of the mullet and also a description of Palolo by J.H. Kanepuu) Ke Au Okoa, Sept. 17, 1866
Fish E Nana na Lii i Keia olelo malolo iho: He Hana Kekee paha Keia ma Maui (Kapu imposed on fish by konohikis) Ka Elele Hawaii, June 3, 1845
Fish Ka Ia' Oopu kai (Poopaa) Hoku o Hawaii, Aug. 3, 1927
Fish Na Rula no ka hoohana ana ia Makalei (Fishing) Kuokoa, Sept. 6, 1918 - incomplete
Fish Kanaka Lawai'a ame kona Akua Mano. (A fisherman and his shark god.) Hoku o Hawaii, Mar. 17, 1910 - complete
Fish Ka inoa o na i'a. (Names of fish) Ka Hae Hawaii, Mar. 21, 1860
Fish He Mau Mea Kahiko Loa no Hawaii, nei (A short story of the place where the fishes got their colors) Ka Elele Hawaii, Feb. 10, 1846
Fish E Kiola ponoi aku i kau aho lawaia (Cast in your own fish line) (A short story with a moral) Ke Au Okoa, Jan. 18, 1872
Fish I Na Hoa Lawai'a - (To fellow fishermen) (Whitney's plan to bring Manihiki fishermen here and to let Hawaiian fishermen work in cane fields) Ke Au Okoa, Nov. 4, 1869
Fish Law Prohibiting the Catching of mullet during the spawning season. Ke Au Hou, Dec. 27, 1911. Jan. 10, Feb. 28, 1912.
Fish Na Elemakule Mahiai a me na Elemakule Lawaia - The old Farmers and the old Fishermen. (A short story of how they tricked each other) Ka Lahui Hawaii, Sept. 16, 1899
Fish Good nights for Fishing as counted by fishermen - Ka Helu Po a na Keiki Lawaia. Ke Au Hou, July 12, 1911
Fish He Mano nui. (Story of shark attacking fishermen. Good for names of ko'a on Kauai.) ??
Fish Hoomana i ka i'a (Prayers for fish) Kuokoa, Nov. 24, 1866
Fish He Pilikia ko na Makaainana o Anehola Kauai i ke kapu. (Fish made kapu by Konohiki) Kuokoa, Sept. 10, 1870
Fish Pau Ole ka Hoopunipuni o ka Hawaii. (Giving fish prayers and expressing disbelief) Kuokoa, June 1, 1867


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents