Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


History

SUBJECT TITLE SOURCE
History Ka Moolelo o Hawaii Kahiko. Ka Na'i Aupuni, Feb. 2 to May 31 incomplete
History Ka Olelo pane a S.M. Kamakau Kupaa oiaio. Kuokoa, Oct. 17, 1868
History Declares his Moolelo to be true 1868, Aug. 24, Oct. 31
History Ka Hale Noho o Kanaka Hawaii (Hawaiian Homes) Ke Au Hou, Feb. 8, 1911
History Ke Au Kahiko o Hawaii nei. Kuokoa, 1920 Mar. 12, 19, 26, Apr. 9
History Ka hookumu ia ana ka paemoku o Hawaii nei. (The beginning of these islands - History, kahuna loae, amakuas, etc. by John Wise Begins in Ke Au Hou, May 4, 1910 - Ends Feb. 28, 1912
History Ka Moolelo Kahiko o Hawaii nei a me ka Kunana mai o na Moku mai a Paeaina o Hawaii nei a me ka olelo Kauoha a ko kakou Alii. Kuokoa, 1924, Jan. 31, Feb. 21, Mar. 6, 20, Apr. 3, 24, May 8, June 5, 26, July 17
History Moolelo o Lono, Papena Kuke. Kuokoa, Mar. 16, 1865
History Ka Lahui o Hawaii nei i ka wa kahiko. (The Hawaiian People in the olden days) Ka Loea Kalaiaina, 1899, Apr. 22, 29, May 6, 13
History S.K. Kamakau tells of the difficulties he had in writing his, "Moolelo Hawaii", No Title Kuokoa, Jan. 26, 1867, page 3
History Untitled - S.M. Kamakau - Mixture of Hawaiian stories, place names, etc. Kuokoa, Feb. 2, 1867
History last page - untitled - ditto Kuokoa, Mar. 16, 1867
History Pau i ka Mano Kuokoa, Aug. 10, 1867
History Na Mea Kaulana o ka wa Kahiko i Ha la Aku. Kuokoa, Oct. 7, 1865
History Ko Hawaii nei Kenturia (A century since Capt. Cook discovered Hawaii) Ko Hawaii Paeaina, 1878 Apr. 20, 27
History Na Hunahuna o ka Moolelo Hawaii (Fragments of Hawaiian History) Kuokoa, 1869: Feb. 6, 27, Mar. 6, 13, 20, 27, Apr. 10,17, 24, May 8, 15, 22, 29, June 5, 12, July 3, 10, 17, 24, 31, Aug. 7, 14, 21, 28, Sept. 11, 18, 25, Oct. 2, 9, 16, 23, 30, Nov. 13, 20, 27, Dec. 4, 11, 18, 25
History   Kuokoa, 1870: Jan 1, 8, 15, 22, 29, Feb. 5, 12, 19, 26, Mar. 5, 12, 19, 26, Apr. 2, 16, 30, May 14, 28
History Na Paemoku o Hawaii (Story of Creation) Kuokoa, 1896, July 24, 31
History He Moolelo Hawaii. Jan. 28, 1893 to end of year, 1894 - June to Mar. 31. Author G.W. Nakaa Jr.
History He Moolelo Hawaii (Chronology) Kuokoa, 1894 Apr. 7, 21, May 5, 12, 19, 26, June 23, July 7, 14, ends July 21
History Moolelo Hawaii (History from Capt. Cook down) Kuokoa, Sept. 20, 1866?
History He Moolelo no ka Hookumu ia ana o Hawaii-Hooponopono is e Pokuea. (Hawaiian History - by Pogue) Ke Aloha Aina - 1896 Apr. 18, May 2, 9, 16, 23, 30, June13, 20, 27, July 4, 11 (Genealogy), 18, Aug. 1, 8, 15, 22, 29, Oct. 10, 17, Nov. 7, 21, 28, Dec.26
History No ka hookea ana me ka hoomalaelae ana e pau ai ka pohihihi o ka moolelo Hawaii. (Explaining and clarifying Hawaiian history) Ke Au Okoa, Nov. 6, 1865
History Ka Anesona Moolelo no Hawaii nei. Kuokoa, Jan. 19 to June 8, 1865. Kuokoa, Jun. 18, 1865 to May 25, 1866.
History Ka Moolelo o Hawaii nei. Kuokoa, 1865, June 22, 29, July 6, 22, 29, Aug. 5, 12, 19, 26, Sept. 2, 9, 23, 30, Oct. 7
History Hawaii a me Kona Lahui. Kuokoa, 1903: Dec. 25. 1904 : Jan. 1, 8 (Fishing & Farming), 15, 22, 29 (Treating the sick), Feb. 5 (Medicine & chiefs), 12 (Genealogy), 19, 26, Mar. 4, 11, 18, 25, Apr. 1, 8, 15, 22, 29, May 6, 13, 20, 27, June 3, ends on June 10
History I kuu mau makamaka e kakau mai ana i ka hoopunipuni o na kahuna Hawaii. (To my friends that write of the falseness of the Hawaiian kahunas) Ke Au Okoa, Aug. 7, 1865
History He Moolelo Hawaii. Pula La Kuokoa, 1893 Jan. 24, (many missing) Mar. 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28. Apr. 11, 17, 18, 24, 25. May 2, 4, 8, 11, 22, 29, 30. June 5, 6, 13, 20, 26, 27. July 3, 10, 11, 17, 20, 24, 25, 31. Aug. 1, 8, 14, 15, 21 - incomplete
History Moolelo Hawaii Hoku o Hawaii, 1911, Dec. 21, 28. 1912 Jan. 25 (on fishing), Feb. 1 (house building), Feb. 15, (tapas), Feb. 28 (puuhonua) Mar. 7 (heiau), incomplete.
History Moolelo Hawaii (Hawaiian History) Ka Hae Hawaii, 1858 Apr. 14, 21, 28, May 5 (farming), May 12, (fishing), May 19, (house building), May 26 (Division of time and sports), June 2, (Heiau), 9, 16 (Ancient religion), 23 (Medicines) June 30, July 14, 21, 38, Aug. 4, 18, 25,
History   Sept. 1, 8, 22, 29, Oct. 6, 13, 27, Nov. 10, 17, 24, Dec. 1, 8, 15, 22, 29. 1859 - Jan. 5,12, 19, 26, Feb. 2, 16, 23, Mar. 2, 9, 16, 23, 30)


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents