Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Medicine and Medical Kahunas

SUBJECT TITLE SOURCE
Medicine & Medical Kahunas Na Kahuna Lapaau o Hawaii. (Hawaiians arrested for practising without license) Kuokoa, May 13, 1871
Medicine & Medical Kahunas Hoopa'i ia ke Kahuna Lapaau Laikini Ole Kuokoa, June 3, 1871
Medicine & Medical Kahunas Ka Ahahui Lapaau Hawaii - Society Organized by Hawaiian Kahuna Lapaau. Ke Au Okoa, Mar. 3, 1870
Medicine & Medical Kahunas Na Kahuna lapaau Hawaii (Hawaiian medical kahunas) Ke Au Okoa, June 1, 1871
Medicine & Medical Kahunas Laau Lapaau kupono. Kuokoa, Dec. 10, 1864
Medicine & Medical Kahunas He Laau kupono no ka ma'i akepau. Hoku o Hawaii, May 15, 1928
Medicine & Medical Kahunas Na ma'i me kona mau laau. Hoku o Hawaii, June 21, 1927
Medicine & Medical Kahunas He Buke Lapaau - I kakau ia mai ka olelo waha mai o Kekaha e Kahoohano a i kope ia ma ka buke a S.M. Kalama, na G. P. Judd i ka makahiki 1837. (A book on medicine taken by dictation and copied in a note book for G.P. Judd in about 1837) Ka Hae Hawaii - 1858, Nov. 24, Dec. 1, 8, 15, 29, 1859, Jan. 5
Medicine & Medical Kahunas Kahuna Hawaii (Isaia Kahiko - A good kahuna lapaau) Kuokoa, Nov. 25, 1871
Medicine & Medical Kahunas Hawaiian Medicines - Laau Hawaii Hoku o Hawaii - May 24 & 31, 1939
Medicine & Medical Kahunas E Hoakea ia na Kahuna Lapaau Hawaii. (Asking that Hawaiian doctors be allowed to practice) Kuokoa, June 11, 1870
Medicine & Medical Kahunas Kekahi mau oihana Lapaau a na kahuna Hawaii, aole anei i ku i ka oiao? (Are not some of the medical practices of the Hawaiians right?) Kuokoa, Apr. 2, 1870
Medicine & Medical Kahunas Na Kahuna Lapaau Hawaii. (Hawaiian doctors and the Board of Health) Kuokoa, Feb. 27, 1869
Medicine & Medical Kahunas Ko Hawaii mau Kahuna Lapaau e lapaau nei ma ka aoao kahiko...Kohu pono anei ia hana i ka mea manaoio ia Iesu? July 22, Aug. 5, 12, 19, 26, 1871.
Medicine & Medical Kahunas Ka ma'i a me ka Laau Hawaii. Hoku o Hawaii, June 6, 1927
Medicine & Medical Kahunas Eia mai kekahi mau laau kupele a na kupuna. Kuokoa, Nov. 16, 1922
Medicine & Medical Kahunas He mau mea e hoomanaoia e ka Lahui Hawaii Oiaio. (On ea and paoao sickness) Kuokoa, Apr. 4, 18, 1919
Medicine & Medical Kahunas No ka oihana lapaau. (Good & bad in the practice. Desire to receive the good) Kuokoa, Nov. 19, 1870
Medicine & Medical Kahunas Untitled - last page of Mar. 30, 1867 (List of Hawaiian Medicines) Kuokoa, Mar. 30, 1867
Medicine & Medical Kahunas Ano Hoomana Kii (Gods worshipped by a certain medical kahuna and the appropriate sacrifice for each) Ka Hae Hawaii, Mar. 9, 1859
Medicine & Medical Kahunas Tulloch, J.B. - The two Marquesas natives. ? Ke Kuokoa, June 19, 1869


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents