Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Priesthood and Beliefs

SUBJECT TITLE SOURCE
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana Kahiko - Kane me kona mana. Kuokoa, Jan. 12, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Ka moolelo o Kaneloa me kona mana. Kuokoa, Jan. 19, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Ka moolelo o Ku me kona ano. Kuokoa, Jan. 26, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Ka moolelo o Pele me kana hana. Kuokoa, Feb. 2, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Pele. Kuokoa, Feb. 9, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Milu. Kuokoa, Feb. 16, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Keawenuiohilo. Kuokoa, Feb. 28, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana Kuokoa, Mar. 2, 16, 23, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana (Aumakua) Kuokoa, ??
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana Kahiko - Kane me kona mana Kuokoa, Jan. 12, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Ka moolelo o Kaneloa me kona mana Kuokoa, Jan. 19, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Ka moolelo o Ku me kona ano. Kuokoa, Jan. 26, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Ka moolelo o Pele me kana hana Kuokoa, Feb. 2, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Pele Kuokoa, Feb. 9, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Milu Kuokoa, Feb. 18, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Keawenuiohilo Kuokoa, Feb. 28, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana Kuokoa, Mar. 2, 16, 23, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana (Aumakua) Kuokoa, Mar. 30, Apr. 20, 27 - May 4, 11, 18, 25, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Kahiko Kuokoa, June 15, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Kahiko Kuokoa, June 25, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Kahiko Kuokoa, Sept. 9, 16, 23, 30
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Kahiko Kuokoa, Oct. 7, 14, 21, 28
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Kahiko Kuokoa, Nov. 4, 11, 18, 25, Dec. 2, 9, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Kahiko (no ka hula) Kuokoa, Dec. 16, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana - Kahiko Kuokoa, Dec. 23, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana Kahiko (kilo hoku) Kuokoa, Dec. 30, 1865
Priesthood & Beliefs Ka Hoomana Kahiko Kuokoa, Apr. 14, 1866
Priesthood & Beliefs He Moolelo no kekahi mau naaupo o Hawaii nei. (Silly superstitions of Hawaii nei.) Kuokoa, 1868 Mar. 21, 28, Apr. 4
Priesthood & Beliefs Ka Naaupo kahiko o Hawaii nei. (Superstitions) Kuokoa, July 10, 1869
Priesthood & Beliefs Kahuhu! Anaanapu lua hoi ka uila. (Hawaiian superstition concerning lightning and Franklin's kite) Kuokoa, Mar. 24, 1866
Priesthood & Beliefs He Lahui Hoomana Kii Anei na Hawaii? ("Are Hawaiians idol worshippers?" Hawaiians and their ancient religion) Kuokoa, Oct. 4, 1923
Priesthood & Beliefs No ka Moeuhane. (Beliefs concerning dreams) Kuokoa, Mar. 30, 1867
Priesthood & Beliefs Na Ouli o ka po. (Ability of Hawaiians to read signs and omens.) Aloha Aina, July 12, 1899
Priesthood & Beliefs Huliamahi ma ka aoao Hoomanamana Kahiko o Hawaii nei. Kuokoa, Sept. 18, 1869
Priesthood & Beliefs Moolelo no ka hoonohonoho ana o na alii ai aupuni, a me ko lakou mau akua o ka wa kahiko mai Hawaii a Niihau. Kuokoa, Nov. 12, 1864
Priesthood & Beliefs Na Akua o ko one'i poe i ka wa kahiko. Kuokoa, Nov. 19, 1864
Priesthood & Beliefs Na mea kahiko o Hawaii nei. (Akua) Kuokoa, Dec. 3, 1864
Priesthood & Beliefs Heaha ka Aumakua ma ka manao o ka poe kahiko. Kuokoa, June 1, 1865
Priesthood & Beliefs Lono-nui-akea, Lono-i-ka-ou-alii, Lono-i-ka-makahiki. Kuokoa, Oct. 14, 1865
Priesthood & Beliefs Oihana Kahuna Hawaii (Priesthood). Kuokoa, June 26, July 3, 10, 17, 1896
Priesthood & Beliefs No no akua o ka wa kahiko. (Good) Kuokoa, Nov. 8, 1862
Priesthood & Beliefs He Akua Kii. Aloha Aina, Oct. 12, 1899


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents