Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Whaling Days

SUBJECT TITLE SOURCE
Whaling Days Ka Poino nui ma luna o na moku o kohola. (Trouble for Hawaiian sailors on whaling ships) Ke Au Okoa, Oct. 26, 1871
Whaling Days He kaua weliweli ma Alika ma luna o ka moku Alepani. Ka Lahui Hawaii, Nov. 1, 1877
Whaling Days He moolelo Walohia - ka noho pio ana iwaena o ka lahui naguru ma Alika. Ka Lahui Hawaii, Nov. 8, 15, 1877


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents