Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


False Kahunas

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni. (Hana Aloha Sorcery) Kuokoa, Apr. 16, 1864
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni Kuokoa, Apr. 18, 1863
False Kahunas Wahine Hoopunipuni Kuokoa, Apr. 18, 1863
False Kahunas Ka Hana a ka Uhane Hoopunipuni. Kuokoa, Apr. 4, 1868
False Kahunas Kekahi o na hana o ka wa kahiki a na kahuna Hawaii, he hana oiaio anei ia. (Sorcery) Kuokoa, Apr. 9, 1864
False Kahunas Pau ole ka hoopunipuni Kuokoa, Dec. 13, 1884
False Kahunas Kahuna Wahahee Kuokoa, Dec. 27, 1862
False Kahunas No ka la'i o Lele (False Kahuna) Kuokoa, Feb. 12, 1876
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni. Kuokoa, Feb. 23, 1879
False Kahunas No ka Awa. (The evil of sorcery and use of awa) Kuokoa, Jan. 12, 1867
False Kahunas Na Leta. Mai puni i kahuna i hoopunipuni. Kuokoa, Jan. 21, 1893
False Kahunas Pau ole kuhihewa o ka Hawaii Kuokoa, July 1, 1876
False Kahunas Kahuna hoopunipuni i hoohalike ia me ka hekili. Kuokoa, July 4, 1863
False Kahunas He poe hoonohonoho akua Kuokoa, June 13, 1863
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni Kuokoa, June 15, 1865
False Kahunas He Kahuna Hoopunipuni Kuokoa, June 2, 1883
False Kahunas Ka Wanana ku i ka wahahee Kuokoa, June 25, 1864
False Kahunas Mau Kahuna Lapaau Hawaii. (False kahunas in Kau) Kuokoa, June 26, 1875
False Kahunas Kahuna hoom anamaua ma Wailupe Kuokoa, June 9, 1864
False Kahunas Kahuna Hoopunipuni Kuokoa, Mar. 28, 1863
False Kahunas Na Kahuna Hawaii Hoopunipuni. Kuokoa, Mar. 30, 1867
False Kahunas Kahuna wahine hoomanamana Kuokoa, May 21, 1864
False Kahunas Kahuna Lapaau Hoopunipuni Kuokoa, May 9, 1863
False Kahunas He wahine hoomanamana, o Laka ke Akua. Kuokoa, Nov. 13, 1875
False Kahunas He wahine akua hoopunipuni. Kuokoa, Nov. 13, 1875
False Kahunas Ka Moolelo o na hana kipi a ke kaula wahahee, J. Kaona. Kuokoa, Nov. 21, 1868
False Kahunas Mau kahuna lapaau hoomanamana. Kuokoa, Nov. 4, 1876
False Kahunas Heaha ka waiwai o ka huolelo Hoopi'opi'o a me Pahi'uhi'u? Ua like anei laua me ka Anaana? (What is the definition of Hoopiopio & Pahi'uhi'u? Are they the same?) Kuokoa, Oct. 8, 1871


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents