Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Farming

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Farming Ka Naauao o na Kupuna o kakou ma ka oihana mahiai. Kuokoa, ?
Farming Ka Uala nui o Niihau. Kuokoa, Apr. 18, 1868
Farming O Na Inoa Huaai o Hawaii nei Kekahi Mea ano nui loa e Hoomaopopo pono ia. (Good to remember names of Hawaiian food plants. Gives sweet potato names & descriptions. Kuokoa, Apr. 28, 1922
Farming Na Hunahuna Liilii no na wa e kanu ai. (Bits on when to plant) Kuokoa, Apr. 7, 1922
Farming Na Maia ano e. (Strange indigenous bananas) Kuokoa, Aug. 24, 1922
Farming Farming in the olden days. Kuokoa, Dec. 19, 1863
Farming Ka Uala nui ma Niihau. Kuokoa, Feb. 1, 1868
Farming Ka Uala laau nui. Kuokoa, Feb. 8, 1868
Farming Hana ia ka Uwala Maoli i Pia Lole. Kuokoa, Jan. 29, 1870
Farming He mau Kanaka Mahiai i ka wa kahiko. (Kau-Kona Story) Kuokoa, July 12, 1862
Farming Wi o Kau (Natives leave agriculture to work for Haoles, hence the food famine) Kuokoa, July 24, 1869
Farming No ka Pilikia ma Kau, Hawaii. (How Haole's animals ruins crops) Kuokoa, July 5, 1862
Farming No ka hooulu ana i ka maia. Kuokoa, July 7, 1911
Farming He Pilikia Kuloko. (Hawaiian farming destroyed by cattle) Kuokoa, June 13, 1874


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents