Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Ghosts

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Ghosts Na Mea Hou Kupanaha Hoopahaohao i Ikeia ma ka Makani Apaapaa o Kohala nei. (Mysterious Island seen. Kane-huna-moku) Kuokoa, Feb. 23, 1912
Ghosts He Uhane Lapu Hookalakupua o ka Po i ka Piko o ke One Kani o Nohili. Kuokoa, Sept. 27, 1912


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents