Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Land Division

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Land Division Kekahi mau mea a ka poe kahiko i mahele ai o Hawaii nei i ka wa kahiko. (Land and sea terms) Kuokoa, Mar. 7, 1868
Land Division Kekahi mau mea a ka poe kahiko i Mahele ai o Hawaii nei i ka wa kahiko. (Land and sea terms) Kuokoa, Mar. 7, 1868
Land Division He Manawa Hao wale anei keia, etc. (Boundary of the old ahupuaas) Kuokoa, Nov. 27, 1875
Land Division No Na Aina Leialii o Hawaii nei. Kuokoa, Oct. 17, 1874


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents