Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Language

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Language Ka Olelo Kumu o Hawaii nei. (Kakauia e Theodore Kelsey) Kuokoa, Feb. 18, 1921
Language He Mau Olelo Kahiko pohihihi maoli o ka wa kahiko. Kuokoa, June 26, 1924
Language Ka Olelo Hawaii ma Lahainaluna. Kuokoa, Mar. 28, 1868
Language Kupu ka olelo Hawaii ma Lahaina luna. Kuokoa, Mar. 7, 1868
Language Na Olelo Pohihihi a Paakiki a ka Poe Kahiko a John W. Kealaonapua i Hoolaha ai ma ka la 26 o June. Kuokoa, Oct. 2, 1924


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents