Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Maui

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Maui Maunupau, Thomas - Huakai Makaikai no Kaupo, Maui. (Travel to Kaupo, Maui) Kuokoa, 1922, June 1, 15, 29, July 6, 13, Aug. 3, 17, Sept. 28, Oct. 12, 19. Kuokoa, 1923, Feb. 1, 8, 15, 22, Mar. 1, 8, 15.
Maui Huakai Makaikai ia Haleakala. Kuokoa, Apr. 9, 1897
Maui No ke kalana o Kahukuloa a me kona mau hiohiona. Kuokoa, Aug. 1875
Maui Na mea Hou o Molokai. Kuokoa, Aug. 7, 1875
Maui E ha makahiki akahi no a ike hou i a Maui i ka hale o ka la. Kuokoa, Jan. 3, 1919
Maui Story of Waianapanapa. Kuokoa, July 12, 1862
Maui He Puu Kaulana o Kauwiki ma Maui Hikina. Kuokoa, Nov. 18, 1865
Maui Ka Hele Ana i Wailuku (Maui). Kuokoa, Nov. 3, 1866
Maui Na Mea Hou o Maui Hikina. Kuokoa, Oct. 26, 1878
Maui Ike Maka ia Maui Hikina. (Some interesting Maui places) Kuokoa, Oct. 4, 1923
Maui No ka Wai o Hahehaku a me Kaupakalua. (Measuring depth of springs on Maui) Kuokoa, Sept. 10, 1870


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents