Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Meles and Chanting

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Meles & Chanting He Mau Ninau na ka Olohe e pane. (Questions answered by an expert on how to chant an oli) Kuokoa, ??
Meles & Chanting Na Ke Kuokoa i ka Elele Poakolu, na mele inoa o na alii. Kuokoa, Apr. 14, 1883
Meles & Chanting Mele Ha'i Kupuna no Kalolowohilani, Imaikalani. (Geneological chant) Kuokoa, Aug. 4, 1911
Meles & Chanting He Mau Ninau na ka Olohe e pane. (Questions answered by an expert on how to chant an oli) Kuokoa, Aug. 7, 1924
Meles & Chanting Na Ke Kuokoa i ka Elele poakolu, na mele inoa o na Alii. Kuokoa, Mar. 24, 1883 Na Lei o Hawaii, Apr. 14, 1883
Meles & Chanting Ke Mele a me ke kaona o ia mele i haku ia. (A mele and its inner thought) Kuokoa, Oct. 19, Nov. 9, 1922.


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents