Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Molokai

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Molokai Leka a A.S.W. King, Lukanela o na aumokukaua Amerika i ko oukou mea kakau. (About Molokai) Kuokoa, June 15, 1922
Molokai Ikemaka i ka nani o Pukoo me Wailau, Molokai. (translated) Kuokoa, 1912, Aug. 2, 9
Molokai O Kahi wai auau o ke alii ua loaa hou. (Bathing place of Kamehameha V re-discovered) Kuokoa, Apr. 14, 1922
Molokai Na Pali Koolau o Molokai i kaulana i ke heke. (translated) Kuokoa, Aug. 19, 1921
Molokai Na Mea Hou o Molokai. Kuokoa, Aug. 7, 1875
Molokai Huakai Makaikai ia Molokai. (translated) Kuokoa, July 6, 1922
Molokai He Wahi Moolelo o na Kona o Molokai i ke au o Kamehameha I, ka na'i aupuni. (A Tale of the Kona side of Molokai in the time of the conqueror, Kamehameha I) Kuokoa, May 11, 1922
Molokai Hoomaha i ka ikiiki wela o ka kaona. (Travel from Honolulu to Molokai) (translated) Kuokoa, Sept. 2, 9, 16, 23, 1921.


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents