Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Volcanoes, Lava Flows

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Volcanoes, Lava flows Ka Huakai Makaikai i ke ahi pele. Kuokoa, 1885 Feb. 12, 19
Volcanoes, Lava flows Mau Kamahele Makaikai i ka wahine o ka Lua, Ka-lua-o-Pele, Kilauea, o ke kamahao o na kamahao. Kuokoa, 1894 Jan. 6,13, 20, 27. Feb. 10, 17. Mar. 10.
Volcanoes, Lava flows Ke Ahi Pele Nui ma Hawaii. Kuokoa, Apr. 18, 1868
Volcanoes, Lava flows Ka Hotele i ka Lua o Pele. Kuokoa, Aug. 15, 1891
Volcanoes, Lava flows O Hiiaka ma no anei keia i ka poli o Pele? O na hoahanau no anei keia o ka wahine aohu keokeo? Kuokoa, Aug. 18, 1899
Volcanoes, Lava flows Ka Weli o Hilo, ai hamuhamu ke ahi pele i na lehua me ka papa pahoehoe o Mokaulele. Kuokoa, Aug. 20, 1881
Volcanoes, Lava flows Ka Pele Ai Honua. Kuokoa, Jan. 29, 1885
Volcanoes, Lava flows Owela ke ahi a ka wahine, hanini i Hilo e. Kuokoa, July 14, 1899
Volcanoes, Lava flows Ka Pele o Mauan Loa Kuokoa, July 21, 1899
Volcanoes, Lava flows Ke Ahi A Honua a ka Wahine. Kuokoa, May 1, 1896


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents