Banner Hawaiian Masthead collage
Table of Contents

Currently Available

Additional Information


Related Links


Send questions and comments to: speccoll@hawaii.edu

spacer

Titles Currently Available

Ke Aloha Aina Oiaio - 1896-1897

Ke Au Hou - July 1910 - January 1912

Ke Au Okoa - April 24, 1865 - June 5, 1865 (1 of 4 reels)

Hawaii Holomua - 1912

Ka Hoku o ka Pakipika - September 23, 1861 - May 14, 1863

Ke Kilohana o ka Malamalama - 1907 - 1919

Ka Lama Hawaii - February 14, 1834 - December 26, 1834

Ka Lanakila - July 1, 1909 - October 21, 1909

Ka Lei Momi - June 21, 1893 - September 22, 1893

Ka Lei Momi e Mau Kou Olino Ana - August 5, 1893 - December 25, 1893

Ka Leo o ka Lahui - 1889-1896

Ka Loea Kalaiaina - 1897-1900

Ka Makaainana - 1887-1899

Ka Manawa - November 7, 1870 - December 12, 1870

Ka Na'i Aupuni - 1905-08

Ka Nupepa Kuokoa - 1861-1927

See also:
    » The Historical significance of Ka Nupepa Kuokoa
    » Hawaiian Language Newspaper Index - Kuokoa Listing (HEN) Note: The Bishop Museum index is not complete


Stories from Hawaiian newspapers


Back to top of page