University of Hawaii at Manoa Library

Home: The Annexation Of Hawaii: A Collection Of Document


hawnpac@hawaii.edu
(808) 956-8264

Citizens Committee, October 1897 to William McKinley, U.S. President [Palapala Hoopii]

[ View PDF - Hawaiian ] -- [ View PDF - English ] -- [ MS Word - Hawaiian ] -- [ MS Word - English ]

Jump to Hawaiian text | Jump to English text

Letter of Transmittal, handwritten

PALAPALA HOOPII.

I ka Peresidena, ka Ahaolelo a me ka Lahuikanaka o Amerika Huipuia. Ke hoike haahaa aku nei keia Palapala Hoopii e like me ia mahope iho:

1. O ko oukou poe hoopii, he poe lakou e noho ana ma ko Hawaii Paeaina; he poe Hawaii oiwi kumu maoli ka hapanui o lakou; a ua loaa hoi ia lakou a pau na haawina kupono i hoakakaia no na poe koho i na Lunamakaainana iloko o ka Ahaolelo Hawaii ma o ke Kumu-kanawai a me na kanawai e mau ana ma ko Hawaii Paeaina ma. ka la o ka hookahulihiaia ana o ke Aupuni Kumukanawai Hawaii, Ianuari 17, l893.

2. Ua paa na poe kokua o ke Kumukanawai o 1887 i ka hoomaluia, mai ia wa mai a hiki i nei wa iloko o ka makahiki 1897, ma o na pualikoa la i lako me na mea kaua o ke Au-puni Kuikawa o ko Hawaii Paeaina, a o kona hope aku, ka Repubalika o Hawaii; a aole loa hoi i haawi pio iki, a aohe hoi i ike aku i kekahi noho'na makaainana i ulu wale ae, a i ole ia, laulea a kokua wale aku paha hoi i ua Aupuni Kuikawa la i oleloia, a i ole ia, i ka Repubalika o Hawaii i oleloia.

3. Aohe hoi he mana o ke Aupuni o ka Repubalika o Hawaii no kona ku mau ana iloko o ke kokua ana o ka lahui o keia mau Paemoku; ua kukala a ua kukuluia, a ua mau hoi ma-mua a ke mau nei no hoi, me ka noonoo ole ae i na pono a me na makemake o kekahi hapa-nui loa o na poe noho, mai na oiwi maoli a me na haole i hanauia, o ko Hawaii Paeaina; a ua oi loa aku hoi eia ke Aupuni i oleloia ke mau a ke malama nei iaia iho ma o ka ikaika wale la no o na mea kaua, e kue ana hoi i na pono a me na makemake o ka lahui kumu i aneane e pau holookoa loa o keia mau Paemoku

4 Aole hoi a aole loa no ua Repubalika la i hookahuaia a i lawelaweia paha hoi malu-na o kekahi kahua o ke Aupuni i hoihoiia e ka lahui, a i ole ia, hookeleia ma ke ano repubalika; ua aponoia hoi kona Kumukanawai e kekahi aha-elele, he hapanui hoi o kona mau lala ka i koho.maoli iho no ia lakou iho, a o ke koena aku hoi o kona mau lala ua kohoia lakou e kekahi heluna hapauuku mailuilu haalele loa o na kane kupa a poe noho haole a oiwi maoli o keia mau Paemoku; ua hui hoi me kahi hapanui o na poe i koho ai pela no na elele i ua Aha-elele Hana Kumukanawai la he poe malihini, a o kekahi hapanui hoi o na malihini i oleloia, he poe hou loa o ka noho ana mai, me na pomaikai dala ole a noho'na ano laulea paha hoi ma keia mau Paemoku.

5. Aole loa ke Kumukanawai i aponoia ai pela e ka Aha-elele i oleloia i waihoia mai no kekahi koho ana o ka lahuikanaka o keia mau Paemoku; eia nae, ua kukalaia a hookahuaia maluna ae o na Paemoku i oleloia, a ua mau mai no hoi ia malamaia ana, mamuli wale no o ka ikaika o na lako kaua, a me ka hoomaopopo ole ae hoi i ka makemake o ka lahui kumu holo-okoa maoli no, a uie kekahi hapanui hewahewa loa no hoi o ka lahuikanaka o keia mau Paemoku.

6. Ua lawe a ke hooia nei ke Aupuni i oleloia, e mau nei hoi pela malalo o ka inoa o ka Repubalika o Hawaii, i ke kuleana e kinai loa i ke kulana Lahui o na Hawaii, i mau hoi mamua aku nei, a e hoohui a hoolilo aku hoi i na kuleana a pau o ka noho mana kiekie ana maloko a maluna ae o ko Hawaii Paeaina a me ko lakou mau panalaau i kekahi mana okoa aku, oia hoi, ia Amerika Huipuia.

7. Ua lohe hoi ko oukou poe hoopii me ka ehaeha a me ke kahaha ua komo aelike pu ae ka Peresidena o Amerika Huipuia, a ua waiho aku hoi no ka aponoia mai e ko Amerika Huipuia Aha Senate ma kekahi Kuikahi me ke Aupuni o ka Repubalika o Hawaii, a ma ia hoi i manaoia ai e kinai loa i ko makou noho ana ma ke ano he Aupuni, a e hoohui aku hoi i ko makou aina ia Amerika Huipuia.

8. Ua maa hoi ka lahui Hawaii, no kekahi manawa i oi i kekahi hapa keneturia ma-mua aku o na hana i haiia ae la maluna, i ke komo pu ana ma na ano hooponopono Aupuni ku i ke Kumukanawai, ma ke koho ana i na Ahaolelo, ma ka hooko ana i ka pono hookolokolo ma o na lunakanawai, na aha hookolokolo a me na kiure i hookohu kupono ia, a ma o ka hoo-ponopono ana hoi i na hana o ka lehulehu ma o na luna la o na makaainana, a ma ia hoi i aeia ai a i hookahua paa loa ia ai hoi ka loina hooponopono aupuni ma o na hapanui la.

9. Ke kue haahaa aku nei ko oukou poe hoopii, aka, me ka manao ikaika loa no ka hoo-koia aku o nei keehia mai o ko lakou mau pono kalaiaina; a ke uwalo aku nei hoi lakou me ka manao kuoo loa i ka Peresidena, ka Ahaolelo a me ka Lahuikanaka o Amerika Huipuia, e hooki ma ke komo hou ana aku ma ka hana hewa i manaoia ai pela ae la ka e hana mai ai; a ke pule aku nei lakou ma ke kakoo ana i keia palapala hoopii i ka manao o kela Palapala ola mau loa, ke Kuahaua o ke Kuokoa Amerika, a oi loa aku hoi, i ka oiaio i hoikeia maloko o laila, ua loaa i na Aupuni ko lakou mau mana kaulike mai ka ae aku o na poe i hoomaluia,-a ke puana hou nei hoi maanei, aole loa ia i uiia mai a aole no hoi i haawiia aku ka ae ana o ka lahuikanaka o ko Hawaii Paeaina i na ano o ke Aupuni i hookauia iho e ka Repubalika o Ha-waii i hea wale ia, a i ua Kuikahi Hoohui la hoi i manaoia ai, i ke Aupuni i oleloia, a i ole ia, i ke kumuhana Hoohuiaina i oleloia.

10. O ka hookoia ana aku o ke kumuhana Hoohuiaina i hoakakaia maloko o ke Kui-kahi i oleloia, he kinai ana no ia i na pono pilikino a kalaiaina o keia poe hoopii, a o ka lahui a Aupuni Hawaii hoi, a he hoole loa ana no hoi ia i na pono a me na loina i kukalaia ai ma ke Kuahaua o ke Kuokoa Amerika, maloko o ke Kumukanawai o Amerika Huipuia, a ma na ano o ka hooponoponoia ana o na Aupuni makaainana a naauao e ae a pau loa.

11. Nolaila. ke waiho haahaa aku nei ko oukou |poe hoopii ua kuleana no hoi lakou, i emi ole iho hoi i ko na makaainana o kekahi mokuaina Amerika, e wae, kauoha a kukulu ae no lakou iho, i na ano o ke Aupuni a lakou e manao ai ua kupono loa ia no ko lakou palekana a me ka hauoli; a o na ninau hoi i ano nui loa i ka lahui Hawaii e like la hoi me ia i manaoia ai e hooponoponoia ma o ke Kuikahi i oleloia, he mau ninau ia i kuleana ai ka lahui i oleloia, maloko o ka waihona o ka Lunaikehala, e hooloheia mai; a hiki mai nae hoi i nei wa ua hooleia ka lahui Hawaii i oleloia i ke kuleana e hooloheia maluna o na ninau i oleloia.

12. A ke nonoi haahaa aku nei hoi ko oukou poe hoopii i ka Peresidena, ka Ahaolelo a me ka lahuikanaka o Amerika Huipuia, aole loa kahi keehina hou aku e laweia no ka hoapono loa ana aku i ke Kuikahi i oleloia,. a i ole ia, ma ke kinai ana paha hoi i ke Kulana Lahui o na Hawaii, a i ole ia, ma ka alapoho ana aku paha hoi i ka lahui a me ka aina Hawaii iloko o ka mahele kalaiaina a panalaau no Amerika Huipuia, ma ke ano uuku loa nae hoi, aia a hiki i ko ka lahui Hawaii wa e kupono ai no na koho ana o na lunamakaainana iloko o ka Aha-olelo, ke loaa he manawa e hoike ai ma ka pahu balota, i ko lakou mau manao ana ina paha e aeia a e hooleia paha hoi ua kumuhana Hoohuiaina la, e like me ia i ku hope ia ai e kela poe makaainana a poe noho hoi o ko Hawaii Paeaina, i kaa nui malalo o na hoakaka ana o ke Kumukanawai Hawaii i kukalaia ia i Iulai 7, 1887.

13. A o ko oukou poe hoopii hoi, no lakou iho, a ma ka aoao hoi o ka lahui Hawaii, a no na poe noho hoi o ko Hawaii Paeaina, ke hoopaa nei i ko lakou manaoio ina e haawiia mai ana ia lakou ka pono o ke koho balota ana maluna o na ninau i oleloia, ma kekahi koho ana kuokoa a kaulike e malamaia aku ana no ia mea; a ina hoi ua hoikeia ae ma ka helu pono ia ana o na balota e kohoia ana ma ia koho balota ana ua kokua kekahi hapanui ma ia hoohui ana, e haawi pio aku no keia poe hoopii, a me ka lahui Hawaii i kekahi ae hololea a oluolu ana ma ia kumuhana i oleloia.

Signatures:
1. J. Kalua Kahookano
2. Samuel K. Pua
3. F. J. Testa
4. C. B. Maile
5. Samuel K. Kamakaia, Komite o ka Lehulehu (Citizens' Committee)
6. James Keauiluna Kaulia, Peresidena o ka Ahahui Hawaii Aloha Aina
7. David Kalauokalani, Peresidena o ka Hui Kalaiaina Hawaii.

Back to top of page

MEMORIAL.
To the President, the Congress and the People of the United States of America.

This Memorial respectfully represents as follows:

1. That your memorialists are residents of the Hawaiian Islands; that the majority of them arc aboriginal Hawaiians; and that all of them possess the qualifications pro-vided for electors of representatives in the Hawaiian Legislature by the Constitution and laws prevailing in the Hawaiian Islands at the date of the overthrow of the Hawaiian Constitutional Government January 17, 1893.

2. That the supporters of the Hawaiian Constitution of 1887 have been, thence to the present time, in the year 1897, held in subjection by the armed forces of the Provisional Government of the Hawaiian Islands, and of its successor, the Republic of Hawaii; and have never yielded, and do not acknowledge a spontaneous or willing allegiance or support to said Provisional Government, or to said Republic of Hawaii.

3. That the Government of the Republic of Hawaii has no warrant for its existence in the support of the people of these Islands; that it was proclaimed and instituted and has hitherto existed and now exists, without considering the rights and wishes of a great majority of the residents, native and foreign born, of the Hawaiian Islands; and especially that said Government exists and maintains itself solely by force of arms, against the rights and wishes of almost the entire aboriginal population of these Islands.

4. That said Republic is not and never has been founded or conducted upon a basis of popular government or republican principles; that its Constitution was adopted by a convention, a majority of whose members were self-appointed, and the balance of whose members were elected by a numerically insignificant minority of the white and aboriginal male citizens and residents of these Islands; that a majority of the persons so voting for delegates to such Constitutional Convention was composed of aliens, and that a majority of said aliens so voting were of then very recent resilience, without financial interests or social tics in these Islands.

5. That the Constitution so adopted by said Convention has never been submitted to a vote of the people of these Islands; but was promulgated and established over the said Islands, and has ever since been maintained, only by force of arms, and with indifference to the will of practically the entire aboriginal population, and a vast majority of the whole population of these Islands.

6. That the said Government, so existing under the title of the Republic of Hawaii, assumes and asserts the right to extinguish the Hawaiian Nationality, heretofore existing, and to cede and convey all rights of sovereignty in and over the Hawaiian Islands and their dependencies to a foreign power, namely, to the United States of America.

7. That your memorialists have learned with grief and dismay that the President of the United States has entered into, and submitted for ratification by the United States Senate; a Treaty with the Government of the Republic of Hawaii, whereby it is proposed to extinguish our existence as a Nation, and to annex our territory to the United States.

8. That the Hawaiian people, during more than half a century prior to the events hereinabove recited, had been accustomed to participate in the Constitutional forms of Government, in the election of Legislatures, in the administration of justice through regularly constituted magistrates, courts and juries, and in the representative administration of public affairs, in which the principle of government by

majorities has been acknowledged and firmly established.

9. That your memorialists humbly but fervently protest against the consummation of this invasion of their political rights; and they earnestly appeal to the President, the Congress and the People of the United Slates, to refrain from further participating in the wrong so proposed; and they invoke in support of this memorial the spirit of that immortal Instrument, the Declaration of American Independence; and especially the truth therein expressed, that Governments derive their just powers from the consent of the governed, -and here repeat, that the consent of the people of the Hawaiian Islands to the forms of Government imposed by the so-called Republic of Hawaii, and to said proposed Treaty of Annexation, has never been asked by and is not accorded, either to said Government or to said project of Annexation.

10. That the consummation of the project of Annexation dealt with in said Treaty would be subversive of the personal and political rights of these memorialists, and, of the Hawaiian people and Nation, and would be a negation of the rights and principles pro-claimed in the Declaration of American Independence, in the Constitution of the United States, and in the schemes of government of all other civilized and representative Gov-ernments.

11. Wherefore your memorialists rrespectfully submit that they, no lless than the citizens of any American Commonwealth, are entitled to select, ordain and establish for themselves, such forms of Government as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness; and that questions of such moment to the Hawaiian people as are proposed to be settled by said Treaty, are questions upon which said people have the right, in the forum of Conscience, to be heard; and that said Hawaiian people have thus far been denied the privilege of being heard upon said questions.

12. And your memorialists humbly pray the President, Congress and the people of the United States, that no further steps be taken toward the ratification of said Treaty, or toward the extinguishment of the Hawaiian Nationality, or toward the absorption of the Hawaiian people and territory into the body politic and territory of the United States of America, at least until the Hawaiian people, as represented by those citizens and residents of the Hawaiian lslands who, under the provisions of the Hawaiian Constitution, promulgated July 7, 1887, wou1d be qualified to vote for representatives in the Legislature, shall have had the opportunity to express at the ballot box, their wishes as to whether such project of Annexation shall be accepted or rejected.

13. And your memorialists, for themselves, and in behalf of the Hawaiian people, and of the residents of the Hawaiian Islands, pledge the faith that if these shall be accorded the privilege of voting upon said questions, at a free and fair election to be held for that purpose; and if a fair count of the votes that shall be cast at such election shall show a majority in favor of such Annexation, these memorialists and the Hawaiian people will yield a ready and cheerful acquiescence in said project.


Transcription by Noenoe Silva, June 2003

Back to top of page

Terms of Use  |  UH Mānoa  |  UH System  |  Ask Us
University of Hawai‘i at Mānoa Library  |  2550 McCarthy Mall  |  Honolulu, Hawaii 96822 USA
808-956-7214 (Reference)  |  808-956-7203 (Circulation)  |  808-956-7205 (Administration)
808-956-5968 (fax)  |  library@hawaii.edu
Library Digital Collections Disclaimer and Copyright Information